top of page

Immár második évtizede, hogy a Kárpát-medencei imanapot megtarthatjuk, Isten kegyelméből a decemberi hónap első hetében. Célja: a nemzet hitének erősödése. Az anyaország és a szétszakított, elcsatolt országrészek magyarsága, reformátussága jobban megismerje egymás életét, hogy egymás hite által erősödjön.

 

2018 imanapi igéje: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a fiúnak és a Szent Léleknek nevében.” Máté 28:19

A Kárpát-medencei imanapot előkészítővel indítja a Református Nőszövetség valamely kerülete. Ebben az esztendőben az Erdélyi Református Egyház Nőszövetségének vezetősége állította össze az imanap anyagát. Imanap előkésítőre Kolozsvárott került sor szeptember 6-9. között. Magyarországból 16-an vettünk részt, Felvidékről egy személy, vezetőnk P. Tóthné Szakács Zita lelkészasszony volt, akinek ezúton is köszönetet mondok. Kárpátaljáról, a Délvidékről (Horvátország, Szerbia, Szlovénia) nem tudtak eljönni súlyos gondok miatt. De az imanap anyaga el fog jutni hozzájuk is.

Budapesten találkoztunk reggel hét órakor és 25 fős kisbuszba szállva indultunk a határ felé, útközben felvéve az északi országrész képviselőit is Nyíregyházán, majd a hajdúságiakat Debrecenben. Csodálatos út Kolozsvárig a Királyhágón keresztül, jó hangulat és öröm jellemezte a kis csapatunkat. Útközben énekeltünk, Isten áldását kérve.

Délután négy óra tájban már Kolozsváron voltunk az Árva Bethlen Kata Diakóniai Központban, ahol az erdélyi nőtestvérek nagy szeretettel fogadtak Borsos Melinda, az Erdélyi Református Nőszövetség elnök asszonyával az élen.

A szálláshely elfoglalása után étkezés közben már a fáradtságot sem éreztük. Ismerkedtünk és máris a sűrű program első napján találtuk magunkat. Az előadásokat a Diakóniai Központban hallgathattuk, sokszor éjfél felé hajtottuk álomra a fejünket, annyi volt megbeszélni való.

Az első nap délután előadását Borsos Melinda köszöntése előzte meg, püspök úr, Kató Béla nem tudott eljönni családi okok miatt. „Az Atya akaratát megismerni, szerinte élni, cselekedni, a fiút követni mindenben, ez legyen életünk fő célkitűzése.” - hallottuk Melindától. Nt. Szegedi László, missziói előadó esperes, generális direktor a 134. zsoltárral nyitotta előadását. Az ő ajkáról hallottuk, hogy a Nőszövetség „búvópatak”, hogy a presbitérium a „hadsereg vezérkara”. Az igék: Ezékiel 3:17, Jeremiás 29:4-7, Thesszalonikaiakhoz írt levél 5:21 Szolgálat: a a keresztség parancsolatából fakadó cselekedet. Isten naponként megkérdez: „hol van a te atyádfia?”

Gáll Sándor, egyházkerületi kancellár, a Tanügyi Osztály előadó tanácsosa, a Pedagógiai Intézet igazgatója a magyar reformátusság helyzetéről tartott előadást. Nagyon színes a gyülekezeti élet. Vannak erős gyülekezetek, akik megtöltik a templomokat, vannak fogyóban lévők, sőt olyanok, ahol a templomok romos állapotban vannak. Az okok szerteágazók, társadalmi, gazdasági tényezők is meghatározóak. A családok, a gyermekvállalás szerepe óriási. Fontos, hogy a hit megtartó, felemelő erő legyen. „A kulcsok hatalma” című előadás a Heidelbergi Káté 83., 84., 85. kérdés-felelete alapján tárta elénk az (Máté ev. 16:19) egyházfegyelem tartalmát is.

Másik nagy terület a Diakónia: Isten szeretetéből fakadó cselekedet. Erdélyben fontos szerepet játszi a szórványvidékek gyermekeinek iskoláztatása, a szociálisan hátrányos családok támogatása, árvák és félárvák gondozása. Az ifjúság IKE szervezete Erdélyben már 1921-ben létrejött, 1990-ben újraszerveződött. A 15 egyházmegyében 250 csoport és kb. 2500 aktív taggal szolgál: „egy közösségbe gyűjteni a fiatalokat.” A kisebb gyerekekkel való foglalkozása legfontosabb küldetés az Ige szolgálatában. A gyerekek beviszik a templomba a család többi tagjait is.

Dr. Buzogány Emese a kórházmissziót mutatta be nekünk. Kilenc kórházlelkész szolgál az Erdélyi Református Egyházkerületben. Több gyülekezeti lelkész látogatja a betegeket a kórházakban vagy otthonaikban. A mélyszórvány gondjai, nehézségei Erdélyben sokoldalú szolgálatot igényelnek.

Közművelődés! A többségi nyelv agresszív közéleti jelenléte igencsak feladja a leckét! Ezért évfordulók, akár történelmi, akár nagy íróink, költőink évfordulós emlékestjei, népszínjátszás, ünnepközi események, évzárós műsorok, tánccsoportok, stb. lehetőségeit mindenhol alkalmazzák. A helyi értelmiségi bázis fenntartása, anyanyelvi oktatás, a „templom és iskola” szerepe, a Diaszpóra Alapítvány (1991-től), a testvérkapcsolatok egyházközségek, települések között, a lehetőségek felhasználása az Ige alapján.

Az előadások sokaságában kiscsoportos beszélgetésekre is sor kerülhetett, melyeken megbeszélhettük a helyi, sajátos gondjainkat, megoszthattuk örömeinket.

Kolozsvárott meglátogattuk a Püspöki Rezidenciát és Levéltárat, a Teológiai Egyetemet, ezeken a történelmi, egyházi intézményeken a HIT sugárzását tapasztalhattuk. Mindenütt „kiselőadásokat” hallhattunk Nt. Gáll Sándor, Nt. Bartha Csaba dékán ajkáról. Kirándulásaink a szombati napon a gyakorlatban, a „terepen” is megerősítették mindazt, amit az előadásokon hallhattunk.

Kristálytiszta bibliai gyülekezeti életekkel szembesültünk. Széken a csodálatos ősrégi gótikus templomban a lelkész, Sallai Márton mutatta meg a nagy értékű múltunkat dicsőítő freskókat, falrészeket, szószéket, bútorokat, terítőket. Válaszúton, Wass Albert és Kallós Zoltán szülőfalujában a Néprajzi Múzeumot, a csodálatos Kallós-gyűjteményt csodálhattuk meg. Szamosújváron csodálatos örmény vonásokat őrző templomban Vajda Dániel lelkipásztor várt bennünket. A nőszövetség asszonyai terített asztallal fogadtak, örömmel beszéltek szolgálataikról, mutatták meg kézműves termékeiket. Bonchidán már nincsenek magyarok! Román nemzeti ünnepet tartottak a faluban. Mi a Bánffy kastélyt látogattuk meg, örülve, hogy elkezdődött a felújítás, a restaurálás. Az igazi nagy meglepetés Nyárszón ért bennünket, ahol a lelkész, Vincze István és felesége szép, kalotaszegi népviseletben várt bennünket egy fiatalokból álló, szintén népviseletbe öltözött leánycsoporttal. De ott volt a népes Nőszövetség, gyülekezeti tagok és terített asztal. Beszélgetéseink minket gazdagítottak.

Minden meglátogatott templomban énekeltünk, imádkoztunk és a lelkészek beszéltek a települések történetéről, templomok történetéről, hitéletéről. Este, sötétben értünk „haza”, a Diakóniai Központba, ahol még sokáig beszélgettünk élményeinkről.

Szeptember 9-én úrvacsora osztásos istentiszteleten vettünk részt a Farkas utcai református templomban, ott, ahol magyar őseink évszázadokon át dicsőítették az Istent csendes és többnyire vészterhes időkben és teszik ezt mai napig is. Igét hirdetett P. Tóthné Szakács Zita református lelkész, a Magyarországi Református Nőszövetség, a Dunántúli Református Nőszövetség elnöke, delegációnk vezetője. Alapige Máté ev. 10. fejezete. Zengett az ének:

-„Kövesd a Jézust”

- „Isten élő lelke jöjj”

-„Lelkem siet hozzád menni”

-„Úrnak szolgái mindnyájan”

- „Mindig veled Uram, mindig veled”

- „Megterítve áll előttünk a szeretet asztala”.

Azt hiszem, aki itt jelen volt, mindenki érezte a Szentlélek jelenlétét. Kiáradó ereje fényénél tértünk vissza a Diakóniai Otthonba, ahol következett a búcsúzkodás. Hálát adva Istennek, ezen áldásokért, szeretettel köszöntünk el egymástól – hitünkben megerősödve.

Hazautunkat is Isten áldása, védelmező szeretete kísérte. Reméljük, a Kárpát-medencei Imanap mindnyájunk számára örömteli alkalom lesz és az Úr is örömét leli bennünk. Erdélyi testvéreink vendégszeretete pedig maradandó emlék, példamutató cél marad.

Tóth Anna lelkész imájából:

„Imádkozunk, hogy adj hitet minden nemzettársunk szívébe, hogy a Benned gyökerező és Veled közösségben lévő életet tartsuk értéknek és példának. Urunk, adj Hozzád térést, Rád találást ott is, ahol messze sodródtak utadtól... Védő karod oltalmazzon bennünket, bárhol élünk magyarként. Ámen”

 

Kiss Erzsébet titkár

Győr-Szabadhegy 2018. október 17.

k-m_imanap.jpg.500x500_q85.jpg

Beszámoló a Kárpát-medencei imanap előkészítőjéről

Református Nőszövetségi Konferencia 2018. 10. 13.

Nagy várakozással és szívünkben teli szeretettel érkeztünk meg a zsinati székház épületébe, ahol kedves fogadtatásban részesültünk. P. Tóthné Szakács Zita és Gilicze Andrásné elnök asszony, titkár asszony fogadott bennünket és már a regisztrációkor találkozhattunk Krisztusban szeretett asszonytársainkkal. Úgy érezhettük, itt Budapesten, a Zsinati Székházban is itthon vagyunk, otthonra leltünk, s ahogyan mentünk fel a székház dísztermébe, láthattuk a csodálatos idézetet: „Légy hív mindhalálig és néked adom az életnek koronáját. „ (Jel. 2:10) Valóban az életnek koronája az, hogy együtt lehetünk és az, hogy egymást terhét hordozzuk. Ahogy a kitüntetett nőtestvéreink is áldozatos munkával terheket vettek le embertársaik válláról, és szeretetteljes szolgálatokkal megkönnyítették felebarátaik életét.

Nagy Zsoltné Kiss Katalin lelkész igehirdetésében kiemelte, hogy szüntelenül imádkozzatok és legyetek éberek a krisztuskövetésetekben.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kormányunk családpolitikájáról beszélt, hangsúlyozta, hogy a család mindenek alapja. Megemlítette református nagyszüleit és szüleit, akik szolgálták a családot és az Urat, és örök példaképül szolgálnak számára is.

P. Tóthné Szakács Zita elnök asszony a Zsindelyné Tüdős Klára díj névadójáról beszélt és felkérte az elnökség tagjait a laudációk megtartására.

Íme a díjazottak:

Országos Szövetség javaslata alapján Szemők Zsuzsa plakettet, a Zsindelyné Tüdős Kláráról elnevezett díjat kaptak:

Bellai Zoltánné református lelkész - Kaposvár

Mester Lajosné Kovács Mária - Szekszárd

dr. Varga Ferencné Kiss Réka Csilla - Pápa

Búza Lászlóné Tóth Erzsébet - Szerencs/Ond

Takács Tamásné Bojtor Emese ny. lelkipásztor - Hajdúszoboszló

 

Lelkünket öröm járta át és ujjongva dicsértük az Urat az Úr szolgálóleányainak méltatását hallván.

Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és felesége Dr. Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkész igehirdetésükben az Úr szolgálatáról szóltak. Mária és Márta szolgálatáról és Lázárról, akit feltámasztott Jézus. Vannak akik létükkel szolgálják az Urat, vannak akik cselekedeteikkel teljesítik be Isten Igéjét és vannak azok, akik szolgálat elfogadásával teszik teljessé a szolgálni akaró és tudó emberek és nők áldozatos munkáját.

Köszönjük a szíves fogadtatást és a szeretetvendégséget és kívánjuk, hogy ezerszeresen jutalmazza meg az Isten azokat, akik e szép ünnepség létrejöttében a legkevesebbet is megcselekedték. Szívünkben szeretettel telve jöttünk haza Győrbe, és eszembe jutott a következő evangéliumi idézet:

 

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:16

Lakó Julianna

Konferencia
bottom of page