top of page
Five_Solas_fit_800x10000.jpg

Hitvallásunk

Apostoli hitvallás

Mit higgyen a keresztyén ember?

 

Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért,
s amit az Apostoli Hitvallás keresztyén hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt.

(HKT 22.)

Heidelbergi Káté

A Heidelbergi Káté a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza. Szerzői Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus, református hittudósok, akiket III. Frigyes pfalzi választófejedelem azzal bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást. A káté rövid idővel 1563-as kiadása után magyar nyelvterületen is ismerté vált.

2. Helvét Hitvallás

A Második Helvét Hitvallás – a Heidelbergi Kátéval együtt – a Magyar Református Egyház minden gyülekezetében elfogadott hitvallási irat, amely a Szentírás alapján álló református keresztyén hitünknek szabatos, pontos kifejezése. 

A három "Sola"

A reformátorok által hangsúlyozott bibliai alapelvek, amelyek a református hitvallás alapját adják. Három "Sola" és egy "Solus: 

Sola Gratia: egyedül kegyelemből

Sola Fide: Egyedül hit által

Sola Scriptura: egyedül a Szentírás

Solus Christus: egyedül Krisztus

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet.

Ámen."

Apostoli
108863776_4383727021639269_6069626195310404216_n_edited.jpg

A Heidelbergi Káté

Új fordítás

2013.

Galambos Zoltán fordítása

1925.

Szárászi Ferenc
fordítása

1604

HKT
Five_Solas_fit_800x10000.jpg

2. Helvét Hitvallás

A Második Helvét Hitvallás – a Heidelbergi Kátéval együtt – a Magyar Református Egyház minden gyülekezetében elfogadott hitvallási irat, amely a Szentírás alapján álló református keresztyén hitünknek szabatos, pontos kifejezése. A Hitvallást Bullinger Henrik írta 1562-ben, és mint a svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban. A magyar református lelkipásztorok az 1567. évi debreceni zsinaton sajátjukként elfogadták. Magyar nyelvű fordítása (Szenczi Csene Péter) 1616-ban jelent meg. Mai magyar nyelvű fordítását Buzogány Dezső készítette, a Magyar Református Egyház 2017. június 24-i ünnepi zsinati ülésén fogadta el.

2HH
3S

A három "Sola"
és a "Solus"

sola gratia

"Egyedül kegyelemből"

Az üdvösség egyedül Isten ajándéka: az ő szeretetéből fakadó döntése volt, hogy megkegyelmezzen a tőle elfordult, magát kárhozatba taszító emberen, és megcselekedje a megváltás művét Jézus Krisztus kereszthalálában és feltámadásában. Nincs egyetlen tett, cselekedet sem, ami képes lenne felvenni a versenyt Jézus Krisztus Művével. Az, hogy az így újjáteremtett élet elérhető, egyedül Isten kegyelme. Az, hogy az ember így igazként állhat Isten előtt, Isten kegyelme.

Rm 6, 23; Ef 2, 8; 

sola FIDE

"Egyedül hit által"

Az Istennek ezt az ajándékát csak hit által lehet elfogadni. Egyszerű gesztus, a hit és bizalom gesztusa: "csak" el kell fogadni, hogy az én életem ura és megváltója Jézus Krisztus, akiben maga Isten hajolt le hozzám, hogy megmentse életemet a pusztulástól. Isten előtti igazságom csak ő maga, és sem magamban, sem máshol üdvösséget találni nem kell és nem lehet. Jó cselekedeteink nem bírnak elég erővel ahhoz, hogy az üdvösség a miénk legyen. Ellenben annak az új életnek jelei, hogy az üdvösséget elfogadtuk.

ApCsel 26, 18; Rm 3, 22. 28; 5, 1; Ef 2, 8; 

sola scriptura

"Egyedül a Szentírás"

Az igaz hithez szükséges kijelentést a Szentírásba foglalták. Egyedül a Szentírásból ismerjük meg igazán Istent és az ő reánk vonatkozó akaratát. Ezért miközben Isten Szentlelke vezet engem döntéseimben és cselekedeteimben, a Szentírás mércét, bátorítást és biztos alapot ad. Jóllehet Isten Szentlelke vezérel minket cselekedeteinkben (ha imádságos szívvel állunk előtte), ebben a világban még ki vagyunk téve a tévedés lehetőségének: gyarlók és becsaphatók vagyunk. Ezért gondoskodott az Úr a Szentírásról mint zsinórmértékről.

Máté 5, 17-18; 2 Tim 3, 15-16;

2 Péter 3, 15-16; 

our-beliefs1.jpg

SOLUS CHRISTUS

Egyedül Krisztus

Egyedül Jézus Krisztus a közbenjáró és közvetítő Isten és ember között. Nincs más, aki által üdvösségünk lenne, nincs más, aki által visszatérhetünk az Atyához. Egyedül Jézus a Krisztus, Istennek megígért Felkentje (Krisztus=Felkent) azaz általa rendelt Király, Főpap és Próféta. Az Ő egyszeri és megismételhetetlen kereszthalála és feltámadása az újjáteremtés alapja és forrása. Egyedül övé a dicsőség, egyedül Ő az Úr!

1 Tim 2, 5; Zsid 1; Zsid 9, 15

PX.jpeg

Konfirmációi kérdések

A konfirmáció alkalmával a bizonyságtételen elhangoztt kérdés-feleletek

bottom of page