top of page

A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének sáfára.

1.) Vezető testület: a presbitérum dönt az egyházközség életének meghatározó dolgairól.

Így:

> szervezi és felügyeli az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat,
> szervezi a gyülekezeti és intézményes diakónia gyakorlását,
>  egyházi törvény szerint ráruházott jogkörben gyakorolja az egyházfegyelmezést,
> határoz új tisztségek és állások szervezéséről, betöltésének feltételeiről,
> a gazdálkodásról szóló egyházi törvény alapján kezeli az egyházközség ingó és ingatlan javait,

> határoz vagyontárgyainak elidegenítése vagy megterhelése, új vagyontárgyak szerzése, kölcsön felvétele és adása tárgyában,
> évenként elfogadja és jóváhagyásra felterjeszti az egyházközség költségvetését és zárszámadását,
> egyházközségi szabályrendeletet alkot,
> az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében
felsőbb egyházkormányzati testület tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról,
> elkészíti és felterjeszti a választók betűrendes névjegyzékét az egyházmegyei
elnökségnek,
> megválasztja a megbízott főgondnokot és a gondnokot,
> általában eljár a törvényben hatáskörébe utalt minden ügyben.

2.) Sáfár: Tudja, hogy mindaz, ami a gyülekezetben rábízatott, nem az övé, hanem Istené. Az Úr előtt tartozik számadással és az Úr útmutatása szerint cselekszik a döntésekben, szolgálataiban.

A presbitérium

Egyházunk, a Magyarországi Református Egyház Alkotmánytörvényében így határozza meg a Presbitériumot:

Kit jelöljek?

Kérjük a Testvéreket, hogy imádsággal egybekötve gondolkozzanak el a következőkön:

 

Kik azok a gyülekezett tagok, akiket hitük, elkötelezettségük, eddigi szolgálataik
alapján szívesen látnának a következő presbitériumban?


Mivel ez egy fontos döntés, kérünk minden Testvért, hogy imádságban kérje Urunk Szentlelkének bölcsességét. Az imádság mellett zsinórmérték a Szentírás és támogatás az egyházunk törvényeiben, hitvallási irataiban szereplő több szempont is. Ezek alapján két alapvető igehely és a parokia.hu-n megjelent cikkben szereplő "csokor" (milyen legyen / milyen ne legyen) is segítségünkre van.

Kit jelöljek

1 Péter 5, 1-4

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.

Titusz 1, 5-9

Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.

our-beliefs1.jpg

Milyen legyen

 • Legyen Krisztus-követő, aki a Szentírást tartja  zsinórmértéknek

 • A szolgálatot az Úr iránt érzett hálából örömmel vállalja és hűségesen végezze

 • Legyen újjászületett, élő hitű ember

 • Legyen elkötelezett Isten ügye és az egyház iránt

 • Előzetesen ismerje meg a presbiteri eskü szövegét és gondolkodjon el rajta, hogy hű tud-e maradni esküjéhez szolgálata során

 • Érezzen felelősséget a gyülekezetért

 • Legyen példamutató az istentiszteletek, egyéb lelki alkalmak látogatásában

 • Intenzíven vegyen részt fizikai, lelki, szellemi munkákban

 • Legyen példamutató a családi élete és gyülekezeti forgolódása

 • Anyagi javaival arányosan vegyen részt az áldozathozatalban

 • Jókedvvel adakozzék, legyen hű a kevésen is

 • Tudjon a másikért imádkozni, terhet hordozni, megbocsátani

 • Ismerje a gyülekezet missziói küldetését, az egyházi törvényeket

 • Tartsa meg és tartassa be az egyházfegyelemre vonatkozó előírásokat, azokat magára nézve is ismerje el kötelezőnek; éljen vele, ha szükséges, és fogadja el, ha vele szemben alkalmazzák

 • Tisztelje Isten igéjének szolgáját, lelkipásztorát, az egyházi elöljárókat

 • Tartsa tiszteletben a presbitérium döntéseit, még akkor is ha lelkiismerete szerint a döntéssel ellenkezően szavazott

 • Vállalja a saját véleményét, de legyen meggyőzhető, kompromisszumra kész

 • Ne várjon elismerést a szolgálatáért, de bátran dicsérje társai tevékenységét („Istennek hála, embernek köszönet.”)

 • Ismerje a gyülekezetet és a gyülekezet is őt

 • Ne legyen „láthatatlan” presbiter: lássák szolgálatát, lássák, hogy azt az Úristen dicsőségére teszi

 • Soha ne feledje, hogy minden pillanatban a gyülekezet szeme előtt van: szolgálata ne szerep legyen, de tudnia kell, hogy minden szolgáló „közszereplő”

 • Ismerje fel és állítsa a közösség szolgálatába tálentumait, okosan sáfárkodjon azokkal

 • Ismerje meg a Magyarországi Presbiteri Szövetség küldetését és lelkiismerete szerint önként lépjen be a szövetségbe

Milyen ne legyen

 • A fent felsoroltakkal ne helyezkedjen szembe

 • Egy általános, de kissé homályos szempont: ne kerüljön be olyan, akinek nem kellene bekerülnie…

 • Ne legyen újonnan megtért ember, ne legyen új a gyülekezetben

 • Ne érezzen semmilyen közösségi szolgálatot tehernek

 • Ne legyen „megélhetési” református (pl. az egyház a munkáltatója és ezért törekszik tisztségbe: feszültségekhez, konfliktusokhoz vezet)

 • Ne legyen „kinevezett református”: „Az apám is presbiter volt, ezért én is az leszek!” [nepotizmus]

 • Ne legyen rendezetlen a házassága, családi élete

 • Ne legyen csökönyös, merev, meggyőzhetetlen, „nyakas kálvinista”

 • Ne legyen tiszteletlen senkivel szemben, ne uralkodni akarjon a gyülekezeten, hanem azt szolgálni

 • A szolgálatot ne egyesületi életként élje meg, nem egy „vallásos klub” tagja

 • Ne legyen presbiter, ha előre tudja, hogy nem lesz elég ideje a szolgálatra

 • Ne legyen pletykálkodó, bajkeverő, a háttérből irányítani vágyó ember

A parokia.hu oldalon szereplő cikk teljes terjedelmében elolvasható itt: 

our-beliefs1.jpg
 • Erdélyi Ilona

 • Füstös Erzsébet

 • Jakab Enikő

 • Mészáros Sándor

 • Nagy Lajosné

 • Pesztenlehner Lajos

 • Szakács Sándor

Választási bizottság

A Választási Bizottságot Presbitériumunk választotta meg. Feladata a jelölés, a választás és a szavazatszámlálás levezetése, valamint a Presbitérium és a gyülekezet tájékoztatása.

A jelölés alatt a választási bizottság bármely tagjánál jelölhetünk presbiteri tisztségre gyülekezeti tagokat. Az, hogy a jelölt jelölhető-e (szerepel a választói névjegyzéken, legalább egy éve gyülekezetünk tagja) a Választási Bizottság ellenőrzi.

Gondnokot is a presbiterjelölttel együtt jelölhetünk. Itt is a Választási Bizottság feladata, hogy ellenőrizze: jelölhető-e a testvér gondnoknak (legalább három éves presbiteri szolgálattal rendelkezik)

FONTOS: akit gondnoknak jelölünk, egyben presbiternek is jelöljük, hiszen gondnok csak az lehet majd, akit presbiternek is megválasztottak.

VB

FONTOS HATÁRIDŐK / IDŐPONTOK

A jelölés határideje a választói közgyűlés időpontjától függ. Amint presbitériumunk kitűzi a közgyűlés időpontját, pontosítjuk a dátumokat.

Határidők

Választási Bizottság fogadalomtétele
-
A jelölési időszak kezdete.

Május 7.

vasárnap

A jelölési időszak elkezdődött.

360_F_353107924_05vxQLRy0OPwl97sqLPMPpF9rTE9Ebd4.png

Jelölés határideje

Eddig az időpontig lehet jelölni presbiteri és főgondnoki tisztségre. A határidőbe be kell számítani azt is, hogy a jelölteknek nyilatkozniuk kell a jelölés elfogadásáról.

A közgyűlés időpontjától függően:

Augusztus 28.- tól

Október 9. -ig

Várható időpontok

360_F_353107924_05vxQLRy0OPwl97sqLPMPpF9rTE9Ebd4.png

Hivatalos jelöltlista

A  Választási Bizottság a választást megelőző legalább
20. napig a tisztségekre jelölt és a jelölést elfogadó személyek névsorát
továbbítja a presbitériumnak

A közgyűlés időpontjától függően:

Szeptember 4 -

Október 16.

360_F_353107924_05vxQLRy0OPwl97sqLPMPpF9rTE9Ebd4.png

Választási közgyűlés

Szeptember 24. vasárnaptól

 

november 5. vasárnapig

a Presbitérium által kitűzött vasárnapon.

A választásra vonatkozó törvény

A Magyarországi Református Egyház Választójogi törvénye

Alaptörvényünk

A Magyarországi Református Egyház Alkotmánytörvénye

Választási útmutató

Részletes útmutató ajánlásokkal, választási kisokossal

Mit tegyek, ha engem jelölnek?

A Tituszhoz írt levélben Pál ezt írja a presbiteri tisztségbe állítandókról: "nem engedetlenek" (Titusz 1, 6). Elsősorban Isten iránti engedelmességre kell gondolnunk, ahogy Salamon is engedelmes szívet kért Istentől népe kormányzására (1 Királyok 3, 7-9) 

 

Ezért mindenekelőtt kérjük jelölt testvéreinket, hogy imádságban forduljanak az Úrhoz engedelmes szívért. Kérjék Isten Szentlelkének bölcsességét és vizsgálják meg a következőket:

 

> Indítja-e Isten Szentlelke arra, hogy a jövőben konkrét vagy folyamatos szolgálatokat vállaljon közösségünkben?

 

> El tudja-e vállalni ezt a tisztséget hálából Urunk Jézus Krisztusért, örömmel, gyülekezetünk szolgálatára?


> El tudja-e vállalni, hogy erre szolgálatra tud időt szánni, a presbiteri bibliaórákon és gyűléseken jelen lenni (Bibliaóra minden hónap első keddjén van este 18:00 órától)

> Tud-e közösségünkben folyamatosan jelen lenni, és jó szívvel bekapcsolódni a gyülekezeti eseményekbe, aktuális ügyekbe?

Vállalna-e konkrét szolgálatot gyülekezetünk missziójában, vagy bármely szolgálatában (gazdasági ügyek, ingatlanok gondozása, hittanoktatás stb.)

 

A Választási Bizottság tagjai ezzel kapcsolatban írásos nyilatkozatot kérnek, ahol a jelölés elfogadásáról kell nyilatkozni. Mielőtt a jelölést elfogadja, kérjük a fentieket imádságos szívvel átgondolni.

 

Presbiternek lenni megtiszteltetés. Elkötelezettség, de vállalható!

 

 

A parokia.hu-n megjelent cikkben található "csokor" a Szentírás valamint a Református Egyház hitvallási iratai és törvényei alapján készült. Jó szívvel ajánljuk ezt is átgondolásra: 

Engem jeöltek
bottom of page